Endringer i "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" (FOBTOT)siden utgivelsen i 2004:

  • 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori a" 
  • 30.10.10 - endringer er inntatt på side 36 i § 2-5 og på side 37-38 under "Manuelt slokkeutstyr" 

 

OM DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Sårbarheten i samfunnet er ikke statisk – utfordringene i dag er ikke nødvendigvis morgendagens utfordringer.

DSB skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig.

Direktoratet har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er vi fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Vi har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole. Direktoratet er underlagt Justis- og politidepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Tønsberg.

OM BLABAR PDF

  • utskrift og nedlasting av PDF - se toppmeny 
  • bla- og zoomefunksjon - se toppmeny 
  • sideoversikt - se toppmeny til venstre 
  • blabar PDF har også en rekke andre funksjoner. 

>> DSBs publikasjoner

    ...